Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) –RODO, informujemy, że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest STRUXI SP. Z O. O. z siedzibą w Opolu 45-015, Rynek 24/25, e-mail: biuro@struxi.pl.

  2. Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie:

– umowy (gdy zawarta została umowa – m.in. wynajmu, rezerwacyjna, deweloperska, przenosząca własność) bądź gdy Administrator wymienia z Tobą informacje w celu zawarcia umowy lub w celu realizacji praw wynikających z zawartej umowy (m.in. skorzystania z prawa rękojmi) – art. 6 ust. 1 pkt b) RODO,

– zgody (np. gdy wyraziłeś zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną) – art. 6 ust. 1 pkt a) RODO,

– przepisów prawa gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (m.in. prowadzenie rachunkowości) – art. 6 ust. 1 pkt c) RODO,

– prawnie uzasadnionych interesów Administratora (cele archiwalne, dowodowe, oferowanie bezpośrednio produktów i usług firm z Administratorem współpracujących (partnerów) – art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

  1. Okres przechowywania danych osobowych:

– Twoje dane wynikające z umowy przetwarzane będą tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora danych,

– Twoje dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu, aż zgoda nie zostanie cofnięta,

– dane przekazane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług będą przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania.

  1. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, ich niepodanie spowoduje, że zawarcie umowy będzie niemożliwe, podobnie niepodanie danych wymaganych w formularzach zgody jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi podjęcie działań wynikających z udzielonej zgody.

  2. Twoje dane osobowe mogą być ujawnione innym podmiotom: firmom prowadzącym usługi rachunkowe, księgowe, prawnicze, informatyczne, dostawcom oprogramowania, firmom hostingowym, wykonawcom – na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody Twoje dane mogą być przekazane notariuszom, pośrednikom kredytowym, bankom. Dostęp do Twoich danych osobowych mogą mieć podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

  3. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

  4. Masz prawo żądać od Administratora:

– dostępu do swoich danych,

– sprostowania danych,

– przenoszenia danych,

– usunięcia danych,

– ograniczenia przetwarzania danych.

W przypadku gdy podstawę przetwarzania danych stanowi udzielona przez Ciebie zgoda masz ponadto prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę możesz wycofać poprzez wybór cofnięcia zgody przy znajdującej się przy formularzu kontaktowym, za pomocą korespondencji e-mail lub listownie na adres Administratora.

Co do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO) – w tym profilowania danych – przysługuje Tobie (ze względu na Twoją szczególną sytuację) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

  1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

  2. Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej – pod warunkiem wyrażenia przez Ciebie zgody – automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, historia przeglądania Internetu. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej oraz do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Decyzje podejmowane w zautomatyzowany sposób mają wpływ na dobór reklam wyświetlanych przy korzystaniu z Internetu, dobór oferowanych Tobie produktów do tego, czego w naszej ocenie możesz potrzebować.