Konkurs Kampania Społeczna Roku 2013

Konkurs Kampania Społeczna Roku 2013

KONKURS NA KAMPANIĘ SPOŁECZNĄ ROKU, jest inicjatywą Fundacji Komunikacji Społecznej i realizowany jest w celu profesjonalizacji marketingu społecznego w Polsce. Dzięki Konkursowi możliwa będzie ocena dobrych praktyk oraz wymiana opinii na temat kampanii realizowanych w Polsce i na świecie.

Poprzez marketing społeczny rozumie się wszelkie działania komunikacyjne, wykorzystujące takie narzędzia, jak reklama i Public Relations, które służą wspieraniu postaw prospołecznych ukierunkowanych na osiągnięcie dobra wspólnego lub bezpośrednio celom zawierającym się w następujących obszarach:

– rozwój nauki, edukacji i wychowania,

– ochrona i promocja zdrowia,

– działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,

– promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

– pomoc społeczna,

– upowszechnianie i ochrona praw kobiet,

– promocja działalności wspomagającej rozwój gospodarczy i rozwój przedsiębiorczości,

– krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,

– promocja kultury i sztuki,

– ochrona tradycji,

– upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

– ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego,

– porządek i bezpieczeństwo publiczne,

– przeciwdziałanie patologiom społecznym,

– ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,

– działania wspomagające rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego,

– promocja umiejętności z dziedziny ratownictwa i ochrony ludności,

– promocja postaw sprzyjających pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych,

– promocja wolontariatu.

 

Kampania społeczna to zaplanowane w czasie działania z wykorzystaniem narzędzi marketingu, w szczególności reklamy i Public Relations, które wpływają na zmianę postaw i sposobu myślenia, co z kolei prowadzi do rozwiązywania problemów społecznych blokujących osiąganie dobra wspólnego zdefiniowanego, jako cel marketingowy. Reklama Społeczna to reklama będąca narzędziem kampanii społecznej i realizująca jej założenia.

      

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych kampanii pod względem marketingowym. Oceniane jest wyłącznie podejście do poruszanego w ocenianej kampanii zagadnienia. Kampanie są oceniane w ośmiu kategoriach, uzależnionych od ich nadawcy:

 

Kampanie organizacji pozarządowych

Kampanie zainicjowane przez organizacje pozarządowe, których jedynym celem jest korzyść społeczna.

Kampanie instytucji publicznych

Kampanie, których głównym nadawcą i sponsorem jest instytucja publiczna taka jak ministerstwo lub agenda rządowa.

Kampanie lokalne

Kampanie o określonym lokalnym lub regionalnym zasięgu.

Kampanie o tematyce zdrowotnej Kampanie na temat promocji zdrowia, ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowotnej.

Kampanie 1 %

 

Dzień Klonu zakwalifikował się do konkursu w kategorii Kampania lokalna. W ramach konkursu, Jury, w skład którego wchodzą specjaliści z dziedziny marketingu, reklamy i public relations, wybiorą najlepsze kampanie. Zwyciężcy zostaną ogłoszeni 7 maja na uroczystej gali. Trzymajcie kciuki!